Klauzula o ochronie

danych osobowych RODO

1. OMEGA CODE sp. z o.o. (dalej zwaną: Spółką administrującą), stosownie do postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuje Państwa, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest OMEGA CODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod 00-807, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000387551, REGON 142934959, NIP 525-250-68-07, kapitał zakładowy 594 900,00 zł wpłacony w całości. Ze Spółką administrującą można skontaktować się w następujący sposób:

- listownie: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa;

- telefonicznie: +48 571 314 244;

- przez e-mail: biuro@omegacode.pl.

2. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem Umowy Współpracy oraz jej wykonaniem zgodnie z ustaloną treścią i obowiązującymi przepisami prawa. Przy realizacji wskazanego celu przetwarzane są dane osobowe:

1) osób reprezentujących strony umowy (w tym prokurentów, pełnomocników);

2) pracowników i współpracowników stron umowy wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w związku z wyrażeniem przez osobę zgody dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; przez cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora rozumiemy w szczególności prowadzenie własnej działalności oraz dochodzenie i egzekucję roszczeń.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników stron umowy wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie Umowy Współpracy obejmuje między innymi: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu oraz służbowy adres email.

5. Przetwarzane dane osobowe uzyskane zostały:

1) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy (w tym prokurentów pełnomocników) – bezpośrednio od stron danej umowy;

2) w przypadku pracowników i współpracowników stron umowy wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie Umowy Współpracy – bezpośrednio od stron danej umowy.

6. Spółka administrująca w pewnych sytuacjach przekazuje Państwa dane osobowe innym odbiorcom, dotyczy to zwłaszcza realizacji usług przez podmioty zewnętrzne (np. finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna).

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu zrealizowania przez Spółkę administrującą celu, w ramach którego przetwarzanie jest realizowane oraz przez okres, w którym Spółka administrująca będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z Umową Współpracy lub obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konkretny okres przechowywania może zależeć od rodzaju danych oraz celów przetwarzania. Spółka administrująca przestrzega zasad minimalizacji danych, co oznacza, że dane są przechowywane tylko przez czas niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania. W przypadku osób uprawnionych do reprezentowania Spółki administrującej oraz pracowników i współpracowników stron umowy, okres przechowywania danych obejmuje okres obowiązywania Umowy Współpracy oraz dodatkowy okres, który może wynikać z obowiązków prawnych, a także związanych z ewentualnymi roszczeniami lub sporami, nie dłuższy jednak niż 10 lat od dnia ustania zatrudnienia pracownika Spółki administrującej oraz nie dłuższy niż 6  lat w pozostałych przypadkach. Po upływie okresu przechowywania danych, Spółka administrująca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego i trwałego usunięcia lub anonimizacji danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Osobom, których dane Spółka administrująca przetwarza, przysługuje prawo do żądania od Spółki administrującej dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a tak że prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się ze Spółką administrującą.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia Umowy Współpracy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia.

12. Spółka administrująca zapewnia adekwatne środki techniczne, jak i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

13. Wykonawca nie przetwarza danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Omega Code inspektora danych osobowych, korzystając z poniższych danych kontaktowych: