Klauzula o ochronie danych osobowych RODO

 

1.      Wykonawca, stosownie do postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuje Państwa, że:

1)    administratorem Państwa danych osobowych jest OMEGA CODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z Wykonawcą można skontaktować się w następujący sposób:

-        listownie: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,

-        telefonicznie: +48 571 314 244

-        przez e-mail: biuro@omegacode.pl;

2.      Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem Umowy Współpracy oraz jej wykonaniem zgodnie z ustaloną treścią i obowiązującymi przepisami prawa. Przy realizacji wskazanego celu przetwarzane są dane osobowe:

1)  osób reprezentujących Zamawiającego (w tym prokurentów, pełnomocników);

2)  pracowników i współpracowników Zamawiającego wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1)  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

2)  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; przez cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora rozumiemy w szczególności prowadzenie własnej działalności oraz dochodzenie i egzekucję roszczeń.

4.      Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników Zamawiającego wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie Umowy Współpracy obejmuje między innymi: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu oraz służbowy adres email.

5.      Przetwarzane dane osobowe uzyskane zostały:

1)  w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego (w tym prokurentów pełnomocników) – bezpośrednio od Zamawiającego;

2)  w przypadku pracowników i współpracowników Zamawiającego wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie Umowy Współpracy – bezpośrednio od Zamawiającego.

6.      Wykonawca w pewnych sytuacjach przekazuje Państwa dane osobowe innym odbiorcom, dotyczy to zwłaszcza realizacji usług przez podmioty zewnętrzne (np. finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna).

7.      Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8.      Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu zrealizowania przez Wykonawcę celu, w którym przetwarzanie jest realizowane oraz przez okres, w którym Wykonawca będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z Umową Współpracy lub obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9.      Osobom, których dane Wykonawca przetwarza, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się Wykonawcą.

10.   Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.   Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia Umowy Współpracy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia.

12.   Wykonawca nie przetwarza danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.