Jakie są etapy wdrożenia systemu PIM?

17 Styczeń 2023
Pimcore

W dzisiejszych czasach, coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemu PIM (Product Information Management) w celu usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem informacjami o produktach. 

PIM jest narzędziem, które pozwala na zwiększenie efektywności, automatyzację procesów oraz poprawę jakości i dostępności informacji. Wdrożenie tego systemu jest jednak procesem skomplikowanym i wymagającym odpowiedniego planowania, przygotowania i realizacji. Wprowadzimy Was do problematyki związanej z wdrożeniem systemu PIM. Zwrócimy uwagę na znaczenie procesów związanych z jego implementacją oraz kluczowe korzyści płynące z jego wykorzystania. 

1. Analiza potrzeb biznesowych i określenie celów projektu

Etap 1, czyli analiza potrzeb biznesowych i określenie celów projektu. Jest to kluczowy krok w rozpoczęciu projektu zarządzania informacjami o produktach. W ramach tego etapu przeprowadzamy dogłębną analizę obecnego procesu zarządzania informacjami, aby zrozumieć, jakie problemy i potencjalne korzyści może przynieść wdrożenie systemu PIM. Następnie, określamy cele projektu, takie jak: poprawa jakości i dostępności informacji o produktach, automatyzacja procesów, ujednolicenie danych, czy też poprawa efektywności działań marketingowych. Na tym etapie warto posiłkować się doświadczeniem firmy wdrożeniowej w zakresie nie tyle zdefiniowania uzasadnienia biznesowego ale w definicji zakresu projektu i potencjalnych korzyści, które nam taki system może i powienien dostarczyć.

2. Wybór i implementacja odpowiedniego rozwiązania PIM

Etap 2, to wybór i implementacja odpowiedniego rozwiązania PIM. Przeprowadzamy analizę rynku, porównanie różnych rozwiązań PIM, przeprowadzamy testy i demostracje rozwiązań, negocjujemy warunki licencyjne i umowę z dostawcą. Przygotowujemy infrastrukturę i środowisko. Instalujemy i konfigurujemy system PIM, a następnie przeprowadzamy testy systemu PIM, aby upewnić się, że jest on poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.

3. Integracja systemu PIM z innymi systemami (np. ERP, e-commerce)

Etap 3, to integracja systemu PIM z innymi systemami, takimi jak ERP, czy e-commerce. W tym etapie przeprowadzamy testy integracji, dostosowujemy system PIM do potrzeb organizacji oraz przeprowadzamy szkolenia dla pracowników, aby mogli oni skorzystać z systemu PIM w pełni. Dalej, po procesie integracji następuje etap 4, czyli dokładne przejrzenie danych i przeniesienia ich do nowego systemu. 

4. Przygotowanie i migracja danych do nowego systemu

Etap 4, to wdrożenie i uruchomienie systemu PIM. W tym etapie, po przeprowadzeniu wszystkich testów i dostosowaniach, system PIM jest uruchamiany w organizacji. Przeprowadzamy szkolenie dla pracowników, aby mogli oni korzystać z systemu PIM w pełni. Wszystkie dane i informacje o produktach są wprowadzane do systemu PIM, a następnie system jest monitorowany i ew. korekty są wprowadzane, aby upewnić się, że system działa prawidłowo.
Podpunkt 4 (import i konfiguracja danych) jest kluczowym etapem wdrożenia systemu PIM, ponieważ odpowiada za przygotowanie i import danych do systemu. Dokładny proces może się różnić w zależności od konkretnego rozwiązania, jednak ogólnie może obejmować następujące kroki:

 1. Przygotowanie danych - przegląd i oczyszczenie danych, które mają być importowane do systemu PIM. Upewnienie się, że dane są kompletne i poprawne oraz, że spełniają wymagania systemowe. 

 2. Skonfigurowanie struktur danych - zdefiniowanie i skonfigurowanie struktur danych w systemie PIM, takich jak kategorie produktów, atrybuty produktów, itp.

 3. Mapowanie danych - mapowanie danych z innych źródeł (np. systemów ERP czy CRM) do struktur danych w systemie PIM.

 4. Import danych - przeprowadzenie importu danych do systemu PIM, za pomocą narzędzi importu dostarczanych przez producenta systemu lub za pomocą specjalistycznych narzędzi, posiadanych bibliotek.

 5. Walidacja i testowanie danych - sprawdzenie poprawności importowanych danych, testowanie danych w systemie PIM i rozwiązywanie problemów związanych z importem danych.

 6. Dokumentacja i archiwizacja danych - opracowanie dokumentacji dotyczącej importu danych, archiwizacja danych i przeprowadzanie regularnych aktualizacji danych.

5. Testowanie i konfiguracja systemu

Etap 5, to utrzymanie i rozwój systemu PIM. W tym etapie, po wdrożeniu systemu PIM, organizacja jest w stanie ciągle monitorować i rozwijać swój system PIM, aby zapewnić jego ciągłą efektywność i zgodność z potrzebami biznesowymi. Regularnie przeprowadzamy audyty i analizy, aby upewnić się, że system PIM jest zgodny z aktualnymi potrzebami organizacji i jest ciągle rozwijany, aby zapewnić jego najwyższą efektywność.
Konfiguracja i testowanie to ważny etap wdrożenia systemu PIM, który polega na dostosowaniu systemu do specyficznych potrzeb i wymagań organizacji oraz przeprowadzeniu testów, aby upewnić się, że system działa poprawnie.

Konfiguracja systemu PIM może obejmować następujące działania:

 • Konfigurację parametrów systemu, takich jak ustawienia językowe, formaty daty, waluty itp.
 • Konfigurację uprawnień i dostępu do danych, tak aby odpowiednie osoby miały dostęp do odpowiednich informacji.
 • Skonfigurowanie integracji z innymi systemami, takimi jak ERP, CRM, czy CMS
 • Konfigurację procesów biznesowych, takich jak automatyczne przetwarzanie danych, procesy zatwierdzania itp.

Testowanie systemu PIM może obejmować następujące działania:

 • Testowanie funkcjonalności, czyli sprawdzanie czy system działa zgodnie z założeniami i spełnia wymagania biznesowe.
 • Testowanie integracji z innymi systemami, tak aby upewnić się, że system PIM poprawnie współpracuje z innymi systemami.
 • Testowanie wydajności, czyli sprawdzanie jak szybko system przetwarza dane i czy jest w stanie obsłużyć duże ilości danych.
 • Testowanie bezpieczeństwa, czyli sprawdzanie, czy system jest odporny na ataki hakerskie i czy dane przechowywane w systemie są bezpieczne.

Prawidłowe przeprowadzenie konfiguracji i testowanie jest niezbędne dla prawidłowego działania i skutecznego wykorzystania systemu PIM. Źle przeprowadzone testowanie i konfiguracja mogą prowadzić do błędów i problemów z działaniem systemu, co może mieć negatywny wpływ na biznes.

6. Szkolenie użytkowników

Etap 6, to wprowadzenie i szkolenie użytkowników organizacji. W ramach tego etapu przeprowadzamy szkolenie dla użytkowników systemu PIM, aby mogli oni swobodnie korzystać z systemu i w pełni wykorzystywać jego możliwości. Szkolenie obejmuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcjonalności systemu, a także wsparcie w przypadku jakichkolwiek pytań, czy problemów. Dzięki temu, użytkownicy szybko i skutecznie przystosują się do nowego narzędzia i będą w stanie w pełni wykorzystywać jego potencjał.
Szkolenie to ważny etap wdrożenia systemu PIM, który polega na przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi i korzystania z systemu. Celem treningu i szkolenia jest zapewnienie, że pracownicy będą w stanie efektywnie korzystać z systemu PIM i wykorzystać jego pełny potencjał.

Szkolenie może obejmować następujące działania:

 • Szkolenie w zakresie obsługi systemu PIM, w tym zasady korzystania z interfejsu użytkownika, zarządzanie danymi itp.
 • Szkolenie w zakresie procesów biznesowych, takich jak zarządzanie produktami, zarządzanie danymi itp.
 • Szkolenie specjalistów ds. IT i administratorów systemu w zakresie konfiguracji i utrzymania systemu PIM.
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa danych, w tym zasad przetwarzania i przechowywania danych oraz procedur bezpieczeństwa.

Dobrze przeprowadzone szkolenia pozwolą pracownikom na efektywne korzystanie z systemu PIM i zwiększą jego skuteczność w organizacji. Z kolei brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników może prowadzić do problemów z obsługą systemu i utrudnić jego wykorzystanie.

7. Wdrożenie systemu do produkcji

Etap 7, to monitorowanie i raportowanie. W tym etapie przeprowadzamy monitoring działania systemu PIM, analizujemy dane i statystyki, aby ocenić skuteczność wdrożenia i wykryć ewentualne problemy czy niedoskonałości. Na podstawie tych analiz, przygotowujemy raporty i zalecenia dotyczące dalszego rozwoju i optymalizacji systemu. Dzięki temu, organizacja ma pełen obraz tego, jak system PIM jest wykorzystywany i jakie korzyści przynosi, co pozwala na ciągłe usprawnienie i doskonalenie procesów zarządzania informacjami o produktach.
Wdrożenie to etap, w którym system PIM jest uruchamiany i dane są migrowane do nowego systemu. Jest to kluczowy etap wdrożenia, ponieważ pozwala na uruchomienie systemu i jego wykorzystanie w rzeczywistych warunkach.

Proces wdrożenia może obejmować następujące działania:

 • Migrowanie danych z istniejących systemów do systemu PIM.
 • Testowanie działania systemu PIM z danymi rzeczywistymi.
 • Uruchomienie systemu PIM i jego wprowadzenie do produkcji.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących obsługi systemu PIM.
 • Monitorowanie działania systemu i jego wprowadzanie do produkcji.

Ważne jest, aby proces wdrożenia był przeprowadzany etapami, z odpowiednim planowaniem i testowaniem dla każdego kroku. Wdrożenie systemu PIM powinno być przeprowadzone przez zespół specjalistów z doświadczeniem w tego typu projektach, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów i zapewni płynne przejście na nowy system.

8. Monitorowanie i utrzymanie systemu.

Monitorowanie i optymalizacja to etap po wdrożeniu systemu PIM, które polega na ciągłym monitorowaniu jego działania i wprowadzaniu zmian i poprawek, aby zwiększyć jego skuteczność. Jest to ważne, ponieważ pozwala na ciągłe dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych i unikanie problemów związanych z jego działaniem.

Monitorowanie i optymalizacja mogą obejmować następujące działania:

 • Monitorowanie działania systemu PIM i jego wydajności, aby upewnić się, że jest on w stanie spełnić potrzeby biznesowe.
 • Analiza danych z systemu PIM, aby zidentyfikować problemy i określić potrzeby zmian.
 • Wprowadzanie zmian i poprawek do systemu PIM, aby poprawić jego funkcjonalność i wydajność.
 • Testowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań, aby zwiększyć skuteczność systemu PIM.
 • Szkolenie pracowników dotyczące nowych funkcji i poprawek, aby mogli oni skutecznie korzystać z systemu.

Monitorowanie i optymalizacja pozwala na ciągłe dostosowywanie systemu PIM do zmieniających się potrzeb biznesowych i zwiększanie jego skuteczności, co pozytywnie wpływa na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa.


Jak widzimy, projekt zarządzania informacjami o produktach to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, planowania i realizacji poszczególnych etapów. Dzięki temu, organizacja może skutecznie wdrożyć i wykorzystać system PIM, co wpływa na poprawę efektywności i skuteczności zarządzania informacjami o produktach. Wdrożenie systemu PIM jest procesem składającym się z wielu etapów, które mają na celu zapewnienie, że system działa poprawnie i spełnia wymagania biznesowe. Etapy te obejmują: analizę potrzeb biznesowych, selekcję rozwiązania, konfigurację i testowanie, integrację z innymi systemami, trening i szkolenie, wdrożenie oraz monitorowanie i optymalizację. Każdy z tych etapów wdrożenia jest ważny i pozwala na prawidłowe działanie i skuteczne wykorzystanie systemu PIM. Nieprawidłowe testowanie i konfiguracja, brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników czy brak monitorowania i optymalizacji mogą prowadzić do problemów z działaniem systemu i negatywnie wpływać na biznes.

Warto też przeczytać

Skontaktuj się


Rozpocznij transformację cyfrową z zaufanym partnerem

Więcej możliwości

Preferujesz kontakt telefoniczny
lub spotkanie na żywo? My również!

Poznaj nas
logoPerson1
Olga Jacek
Członkini Zarządu i współzałożycielka

Olga jest współodpowiedzialna za budowanie i implementację strategii Omega Code. Ponadto jest ekspertką w dziedzinie ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego.

logoPerson2
Mariusz Kokoszkiewicz
Prezes i współzałożyciel

Mariusz, jako prezes i współzałożyciel Omega Code, odpowiada za strategię i implementację rozwoju organizacji, zespołów oraz obszaru technologii.

logoPerson3
Mariola Pruchińska
Dyrektor Zespołów Realizacji

Manager z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży IT. Od kilkunastu lat kieruje zespołami zajmującymi się m.in. wdrożeniami systemów ERP, CRM oraz dedykowanych.

logoPerson4
Tomasz Michałowski
CTO/COO

Specjalista IT z 15-letnim doświadczeniem komercyjnym w branży IT.